1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego sekretyoceanu.pl („Sklep internetowy”).

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla osób korzystających ze Sklepu internetowego. Polityka prywatności i plików cookies zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest MJA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chodkiewicza 6 lok. 28, 02-593 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000797414, NIP 5213872666, REGON 384002990, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł (dalej „Administrator”).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „Rozporządzenie”.

Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności osób odwiedzających Sklep internetowy („Użytkowników”).

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Administrator nie gromadzi ani nie przetwarza danych wrażliwych, zwanych w Rozporządzeniu „szczególnymi kategoriami danych osobowych”. Nie chce również zbierać ani przetwarzać danych osób nieletnich w wieku poniżej 16 lat.

  1. Uprawnienia Użytkownika

Użytkownik ma następujące prawa wynikające z przetwarzania jego danych osobowych:

prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych – Użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz otrzymania informacji dotyczących danych takich, jak np.: cel przetwarzania, kategorie danych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowany okres przechowywania danych osobowych bądź kryteria ustalania tego okresu; powyższe prawo obejmuje również prawo do otrzymania bezpłatnie kopii danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się Użytkownik, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych),

prawo do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w następujących okolicznościach: gdy dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; Użytkownik cofnął zgodę na ich przetwarzanie i nie istnieje inna podstawa przetwarzania danych; Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, gdy: Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający Administratorowi sprawdzenie prawidłowości tych danych); przetwarzanie jest niezgodne z prawem a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są jednak potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika,

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych, w tym otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które dostarczył Użytkownik, w tym prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe),

prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem),

prawo wniesienia skargi do Prezesa polskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres kontakt@sekretyoceanu.pl.

  1. Powierzenie danych

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym dla realizacji zawieranych umów sprzedaży, konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Administrator powierza lub udostępnia przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką prywatności;

spedytorzy/kurierzy – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub kurierowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy produktu Użytkownikowi,

podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Użytkownika,

dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna, firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką prywatności.

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Sklep internetowy upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

  1. Wybrane cele przetwarzania, okres przechowywania oraz zakres danych:

Cel przetwarzania: zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży.

Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia (zawarcie i wykonanie umowy).

Okres przechowywania danych: okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy sprzedaży.

Podanie danych jest wymogiem umownym. Konsekwencją niepodania powyższych danych będzie niemożność wykonania umowy sprzedaży.

Rodzaj danych: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

Cel przetwarzania: prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych.

Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji Podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 Ustawy O Rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395).

Okres przechowywania danych: Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Podanie danych jest wymogiem ustawowym.

Rodzaj danych: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

Cel przetwarzania: ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia (uzasadniony interes Administratora).

Okres przechowywania danych: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Podanie danych jest wymogiem ustawowym.

Rodzaj danych: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

Cel przetwarzania: wysyłka informacji handlowych.

Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia (zgoda).

Okres przechowywania danych: do momentu odwołania zgody przez Użytkownika.

Podanie danych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości otrzymywania informacji handlowych.

Rodzaj danych: imię, adres e-mail

  1. Analiza ruchu w sieci i pliki cookie, wtyczki społecznościowe

Podczas odwiedzin w Sklepie internetowym stosujemy tzw. pliki „cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę Użytkownika. Pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających bezpośrednią identyfikację konkretnego Użytkownika. Użytkownik może wyłączyć korzystanie z plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki, jak również usunąć pliki cookie automatycznie lub ręcznie. Zwracamy jednakże uwagę na fakt, że w takim przypadku Sklep internetowy może nie działać lub działać nieprawidłowo.

W Sklepie internetowym wykorzystujemy również narzędzie do analizy ruchu w sieci Google Analytics firmy Google (Google Inc., USA), aby tworzyć anonimowe statystyki Użytkowników. Narzędzie Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Wygenerowane informacje są przetwarzane w USA tylko w wyjątkowych przypadkach. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące korzystania z Google Analytics, mogą Państwo zablokować to narzędzie, np. przez zainstalowanie w swojej przeglądarce odpowiedniej wtyczki.

Ponadto Sklep internetowy wykorzystuje funkcje różnych serwisów społecznościowych („wtyczki społecznościowe”). Wtyczki społecznościowe to przyciski dostępne w Sklepie internetowym. Bez ingerencji Użytkownika przyciski te podczas odwiedzin w Sklepie internetowym nie wysyłają żadnych danych do poszczególnych serwisów społecznościowych. Dopiero po kliknięciu danego przycisku nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem danego serwisu społecznościowego i może on wówczas gromadzić dane i korzystać z plików cookie. Jeśli Użytkownik jest zalogowany do serwisu społecznościowego, może on przypisać jego wizytę w Sklepie internetowym do konta Użytkownika. Nie mamy wpływu na zakres danych, jakie są pobierane przez serwisy społecznościowe po kliknięciu odpowiedniego przycisku. Informacje o celu gromadzenia danych, zakresie gromadzonych danych, ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez poszczególne serwisy społecznościowe oraz związanych z tym prawach Użytkowników i możliwych ustawieniach w celu ochrony prywatności podane są w politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.

Korzystamy z wtyczek społecznościowych następujących serwisów:
– Facebook,

– Instagram.
Jeśli posiadają Państwo profil w którymś serwisie społecznościowym, ale nie chcą, aby operator serwisu za pośrednictwem Sklepu internetowego gromadził dane dotyczące Państwa i ewentualnie łączył je z innymi zapisanymi danymi, przed odwiedzeniem Sklepu internetowego i innych stron internetowych prosimy o całkowite wylogowanie się z danego serwisu społecznościowego i ewentualnie usunięcie odpowiednich plików cookies.

  1. Logi serwera

Korzystanie ze Sklepu internetowego wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Sklep internetowy. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu internetowego i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem internetowym, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.